SALUS AEGROTI Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W naszej placówce w ramach NFZ wykonujemy zabiegi: "cieśni nadgarstka" oraz tzw. "palec zatrzaskujący". Informacja i wyznaczenie terminu pod nr telefonu 504 207 827 (krótkie terminy zabiegu).Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez SALUS AEGROTI

DANE ADMINISTRATORA DANYCH ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W świetle obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem państwa danych osobowych. Oznacza to, że Salus Aegroti Adres: 40-952 Katowice ul. Żelazna 1 , odpowiada za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

NIP: 954 23 80 452

REGON: 277586873

Telefon: 504 207 827 , 32 253 5252

Inspektorem Ochrony Danych jest Dawid Szarek

Adres e-mail: rodo@medkomp.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora danych w celu:

 • udzielenia świadczenia zdrowotnego,

 • wystawienia faktury ,

 • rozliczenia z NFZ,

 • statystycznych,

 • realizacji praw pacjenta,

 • skarg i wniosków,

 • kontaktu telefonicznego z pacjentem,

 • udostępnienia wyników Państwowej Stacji Epidemiologicznej,

INFORMACJE O ZAMIERZE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, nie przekazujemy ich do Państwa trzeciego.

PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY REALIZOWANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 

Państwa dane mogą być przez nas wykorzystywane we względu na nasz interes prawny w związku z przesłaniem, informacji:

 • na adres e-mail pacjentów

INFORMACJE O ODBIORACHCH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW

Odbiorcami przetwarzanych przez nas Państwa danych są:

 • Inspektor Ochrony Danych,

 • NFZ,

 • Inne placówki medyczne,

 • Dostawca oprogramowania Informatycznego,

 • Urząd Wojewódzki,

 • Minister Zdrowia,

 • Rzecznik Praw Pacjenta,

 • Organy ścigania,

 • ZUS,

 • Towarzystwa ubezpieczeniowe,

 • Osoby upoważnione,

 • Sanepid,

 • Informatyk,

 • Rzecznik Praw Pacjenta,

 • Komisja ds. zdarzeń medycznych,

 • Audytor ISO,

 • Inne podmioty przetwarzające.

OKRES, PRZEZ KTÓRY PAŃSTWA DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE, A GDY NIE JEST TO MOŻLIWE KRYTERIA USTELAENIA TEGO OKRESU

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres:

Zgodnie z Art. 29 USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

 1. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;

a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;

2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;

3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:

a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,

b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;

4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

2. Po upływie okresów wymienionych w ust. 1 podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła. Dokumentacja medyczna przeznaczona do zniszczenia może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej przez pacjenta.

3. Po upływie okresów, o których mowa w ust. 1, do postępowania z dokumentacją medyczną będącą materiałem archiwalnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086), stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 5 ust. 2 i 2b tej ustawy.

Rejestr udostępnionej dokumentacji medycznej 20 lat.

Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane przez okres 5 lat – zgodnie z ustawą o podatkach od towarów i usług.

PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do danych;

 • usunięcia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

 • ograniczenia przetwarzania – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

 • wniesienia sprzeciwu;

 • przenoszenia danych – w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawnych;

 • skargi do organu nadzorczego – jeżeli uznają państwo, że przetwarzamy Wasze dane z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązujących.

INFORMACJE ZWIĄZNE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określony sposób wykorzystania Państwa danych.

Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody).

 

INFORMACJE CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST WYMOGIEM USTAWOWYM LUB UMOWNYM LUB WARUNKIEM ZAWARCIA OUMOWY ORAZ OCZY OSOBA KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, JEST ZOBOWIĄZANA DO ICH PODANI I JAKIE SĄ EWENTUALE KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH

 

Zgodnie z Art. 25 USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta

i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1) oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

a) nazwisko i imię (imiona),

b) datę urodzenia,

c) oznaczenie płci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2) oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4) datę sporządzenia.

2. W dokumentacji medycznej zamieszcza się informację o wydaniu opinii albo orzeczenia, o których mowa w art. 31 ust. 1.

3. Przepisów o dokumentacji medycznej nie stosuje się do danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych, w tym nagrań rozmów telefonicznych, o których mowa w art. 24b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 60).

Numer dokumentu tożsamości - USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

 

Numer NIP – zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług;

Numer telefonu i adres e-mail – brak podania numeru telefonu i adresu e-mail skutkuje tym iż nie dostarczymy państwu dokumentacji medycznej drogą elektroniczną;

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 22 UST. 1 I 4, ORAZ – PRZYNAJMNIEJ TYCH PRZYPADKACH – ISTOTNE INFORMACJE O ZASADACH ICH PODEJMOWANIA, A TAKŻE O ZNACZENIU I PRZEWIDYWANYCH KONSPEKWENCJACH TAKIEGO PRZETWARZANIA DLA OSOBYW, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

W związku z udzielaniem świadczenia zdrowotnego finansowanego z środków publicznych twój numer PESEL będzie przetwarzany poprzez jego profilowanie. Oznacza to, że administrator danych w dniu wizyty potwierdzi Twoje uprawnienia do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Profilowanie odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach usług opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

KONTAKT I INFORMACJE

Nasze dane kontaktowe:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: rodo@medkomp.pl